ماڈیول:fa-IPA

ویکی لغت سے
Jump to navigation Jump to search

Testcases[ترمیم]

Module:fa-IPA/testcases:

All tests passed. (refresh)

Text Expected Actual Comments
test_classical_persian:
Passed خوش xʷaʃ xʷaʃ
Passed ابرنواختر abaɾ naw axtaɾ abaɾ naw axtaɾ
Passed ابراهیم ibɾɑːhiːm ibɾɑːhiːm
Passed امام imɑːm imɑːm
Passed پیشوا peːʃwɑː peːʃwɑː
Passed نو naw naw
Passed مستعمره mustaʔmaɾa mustaʔmaɾa
Text Expected Actual Comments
test_dari_persian:
Passed خوش xoʃ xoʃ
Passed ابرنواختر abaɾ naw axtaɾ abaɾ naw axtaɾ
Passed ابراهیم ebɾɒːhiːm ebɾɒːhiːm
Passed امام emɒːm emɒːm
Passed پیشوا peːʃwɒː peːʃwɒː
Passed نو naw naw
Passed مستعمره mostaʔmaɾa mostaʔmaɾa
Text Expected Actual Comments
test_iranian_persian:
Passed خوش xoʃ xoʃ
Passed ابرنواختر æbæɾ now æxtæɾ æbæɾ now æxtæɾ
Passed ابراهیم ebɾɒːhiːm ebɾɒːhiːm
Passed امام emɒːm emɒːm
Passed پیشوا piːʃvɒː piːʃvɒː
Passed نو now now
Passed مستعمره mostæʔmæɾe mostæʔmæɾe
Text Expected Actual Comments
test_tajik:
Passed хуш xʊʃ xʊʃ
Passed абарнавахтар abaɾnavaxtaɾ abaɾnavaxtaɾ
Passed Иброҳим ɪbɾɔhɪm ɪbɾɔhɪm
Passed имом ɪmɔm ɪmɔm
Passed пешво peʃvɔ peʃvɔ
Passed нав nav nav
Passed مستعمره mʊstaʔmaɾa mʊstaʔmaɾa

local export = {}
local rsubn = mw.ustring.gsub
local log = mw.log
local m_a = require("Module:accent_qualifier")
local m_IPA = require("Module:IPA")

local sc_fa = require("Module:scripts").getByCode("fa-Arab")
local sc_tg = require("Module:scripts").getByCode("Cyrl")
local lang_fa = require("Module:languages").getByCode("fa")
local lang_tg = require("Module:languages").getByCode("tg")

function export.show(frame)
  local args = frame:getParent().args

  local p, results_fa_cls, results_prs, results_fa, results_tg = {}, {}, {},
                                  {}, {}

  if args[1] then
    for index, item in ipairs(args) do
      table.insert(p, (item ~= "") and item or nil)
    end
  else
    if mw.title.getCurrentTitle().nsText == "Template" then
      p = {"wīkīwāža"}
    else
      error(
        'Please provide a Classical Persian romanisation in the first parameter of {{[[Template:fa-IPA/new|fa-IPA]]}}.')
    end
  end

  for _, word in ipairs(p) do
    table.insert(results_fa_cls,
           {pron = "/" .. export.fa_cls_IPA(word) .. "/"})
    table.insert(results_prs, {pron = "/" .. export.prs_IPA(word) .. "/"})
    table.insert(results_fa, {pron = "/" .. export.fa_IPA(word) .. "/"})
    table.insert(results_tg, {pron = "/" .. export.tg_IPA(word) .. "/"})
  end

  local final_output = ""

  if mw.title.getCurrentTitle().nsText == "Template" then
    final_output = "* "
  end

  return final_output .. m_a.show({'Classical Persian'}) .. " " ..
        m_IPA.format_IPA_full(lang_fa, results_fa_cls) .. "\n* " ..
        m_a.show({'Dari Persian'}) .. " " ..
        m_IPA.format_IPA_full(lang_fa, results_prs) .. "\n* " ..
        m_a.show({'Iranian Persian'}) .. " " ..
        m_IPA.format_IPA_full(lang_fa, results_fa) .. "\n* " ..
        m_a.show({'Tajik'}) .. " " ..
        m_IPA.format_IPA_full(lang_fa, results_tg)
end

function export.show_tg(frame)
  local args = frame:getParent().args

  local p, results = {}, {}

  if args[1] then
    for index, item in ipairs(args) do
      table.insert(p, (item ~= "") and item or nil)
    end
  else
    if mw.title.getCurrentTitle().nsText == "Template" then
      p = {"wīkīluğat"}
    else
      error(
        'Please provide a Classical Persian romanisation in the first parameter of {{[[Template:tg-IPA/new|tg-IPA]]}}.')
    end
  end

  for _, word in ipairs(p) do
    table.insert(results, {pron = "/" .. export.tg_IPA(word) .. "/"})
  end

  local final_output = ""

  if mw.title.getCurrentTitle().nsText == "Template" then
    final_output = "* "
  end

  return final_output .. m_IPA.format_IPA_full(lang_tg, results_tg)
end

local common_consonants = {
  ['j'] = 'd͡ʒ',
  ['\''] = 'ʔ',
  ['ḏ'] = 'z',
  ['ḍ'] = 'z',
  ['ğ'] = 'ɣ',
  ['ḥ'] = 'h',
  ['r'] = 'ɾ',
  ['ṣ'] = 's',
  ['š'] = 'ʃ',
  ['ṯ'] = 's',
  ['ṭ'] = 't',
  ['y'] = 'j',
  ['ž'] = 'ʒ',
  ['ẓ'] = 'z',
  ['č'] = 't͡ʃ',
  ["g"] = "ɡ"
}

local iranian_persian_short_vowels = {['a'] = 'æ', ['i'] = 'e', ['u'] = 'o'}

local iranian_persian_long_vowels = {
  ['ā'] = 'ɒː',
  ['ī'] = 'iː',
  ['ū'] = 'uː',
  ['ō'] = 'uː',
  ['ē'] = 'iː'
}

local iranian_persian_consonants = {['q'] = 'ɣ', ['w'] = 'v'}

local dari_persian_short_vowels = {['a'] = 'a', ['i'] = 'e', ['u'] = 'o'}

local dari_persian_long_vowels = {
  ['ā'] = 'ɒː',
  ['ī'] = 'iː',
  ['ū'] = 'uː',
  ['ō'] = 'oː',
  ['ē'] = 'eː'
}

local dari_persian_consonants = {['v'] = 'w'}

local tajik_short_vowels = {['a'] = 'a', ['i'] = 'ɪ', ['u'] = 'ʊ'}

local tajik_long_vowels = {
  ['ā'] = 'ɔ',
  ['ī'] = 'ɪ',
  ['ū'] = 'ʊ',
  ['ō'] = 'ɵ',
  ['ē'] = 'e'
}

local tajik_consonants = {['w'] = 'v'}

local classical_persian_short_vowels = {['a'] = 'a', ['i'] = 'i', ['u'] = 'u'}

local classical_persian_long_vowels = {
  ['ā'] = 'ɑː',
  ['ī'] = 'iː',
  ['ū'] = 'uː',
  ['ō'] = 'oː',
  ['ē'] = 'eː'
}

local classical_persian_consonants = {['v'] = 'w'}

local vowels = "aiuāīūēō"
local consonants = "[^" .. vowels .. "]"

function export.fa_IPA(text, do_debug)
  text = rsubn(text, "[-.]", " ")
  text = rsubn(text, "v", "w")
  -- Replace diphthong
  text = rsubn(text, "a([wy])()", function(semivowel, position)
    local consonant = mw.ustring.sub(text, position, position)
    if consonant == "" or consonant:find(consonants) then
      if semivowel == "w" then
        return "uw"
      else
        return "ey"
      end
    end
  end)
  -- Replace xwa with xu
  text = rsubn(text, "^xwa", "xu")
  -- Replace short vowels
  text = rsubn(text, ".", iranian_persian_short_vowels)
  -- Replace long vowels
  text = rsubn(text, ".", iranian_persian_long_vowels)
  -- Replace jj with dj
  text = rsubn(text, "jj", "dj")
  -- Replace čč with tč
  text = rsubn(text, "čč", "tč")
  -- Replace consonants
  text = rsubn(text, ".", common_consonants)
  text = rsubn(text, ".", iranian_persian_consonants)
  -- Replace final v with w
  text = rsubn(text, "ov()", function(position)
    local consonant = mw.ustring.sub(text, position, position)
    if consonant == "" or consonant == " " then return "ow" end
  end)
  -- Replace final æ with e
  text = rsubn(text, "æ()", function(position)
    local consonant = mw.ustring.sub(text, position, position)
    if consonant == "" or consonant == " " then return "e" end
  end)

  return text
end

function export.prs_IPA(text, do_debug)
  text = rsubn(text, "[-.]", " ")
  text = rsubn(text, "v", "w")
  -- Replace xwa with xu
  text = rsubn(text, "^xwa", "xu")
  -- Replace short vowels
  text = rsubn(text, ".", dari_persian_short_vowels)
  -- Replace long vowels
  text = rsubn(text, ".", dari_persian_long_vowels)
  -- Replace jj with dj
  text = rsubn(text, "jj", "dj")
  -- Replace čč with tč
  text = rsubn(text, "čč", "tč")
  -- Replace consonants
  text = rsubn(text, ".", common_consonants)
  text = rsubn(text, ".", dari_persian_consonants)

  return text
end

function export.tg_IPA(text, do_debug)
  text = rsubn(text, "[-.]", " ")
  text = rsubn(text, "v", "w")
  -- Replace xwa with xu
  text = rsubn(text, "^xwa", "xu")
  -- Replace short vowels
  text = rsubn(text, ".", tajik_short_vowels)
  -- Replace long vowels
  text = rsubn(text, ".", tajik_long_vowels)
  -- Replace jj with dj
  text = rsubn(text, "jj", "dj")
  -- Replace čč with tč
  text = rsubn(text, "čč", "tč")
  -- Replace consonants
  text = rsubn(text, ".", common_consonants)
  text = rsubn(text, ".", tajik_consonants)

  return text
end

function export.fa_cls_IPA(text, do_debug)
  text = rsubn(text, "[-.]", " ")
  text = rsubn(text, "v", "w")
  -- Replace xwa with xʷa
  text = rsubn(text, "^xwa", "xʷa")
  -- Replace short vowels
  text = rsubn(text, ".", classical_persian_short_vowels)
  -- Replace long vowels
  text = rsubn(text, ".", classical_persian_long_vowels)
  -- Replace jj with dj
  text = rsubn(text, "jj", "dj")
  -- Replace čč with tč
  text = rsubn(text, "čč", "tč")
  -- Replace consonants
  text = rsubn(text, ".", common_consonants)
  text = rsubn(text, ".", classical_persian_consonants)

  return text
end

return export